Τυπολογία Εικονικών Καταστημάτων Λιανεμπορίου σε Τρισδιάστατα Περιβάλλοντα

  • -

Τυπολογία Εικονικών Καταστημάτων Λιανεμπορίου σε Τρισδιάστατα Περιβάλλοντα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα ως ένα νέο και πολλά υποσχόμενο κανάλι του λιανεμπορίου. Στα τρισδιάστατα εικονικά καταστήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι λιανέμποροι έχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης και προσομοίωσης τεχνολογιών και πρακτικών που προσφέρονται τόσο στα παραδοσιακά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων χαρακτηριστικών. Η συγκεκριμένη μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό και τη δομή των καταστημάτων, έχει στόχο να καταλήξει σε μια τυπολογία των εικονικών καταστημάτων σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα σύμφωνα με την τρέχουσα επιχειρηματική πρακτική.