ΘΑΛΗΣ

  • -

ΘΑΛΗΣ

Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα Οδικών Δικτύων και Οχημάτων: Μέτρηση, Τιμολόγηση, Περιφερειακές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας
Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Τύπος του έργου RTD
Ημερομηνία έναρξης Ιανουάριος 2012
Ημερομηνία λήξης Σεπτέμβριος 2015
Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Επικοινωνία Δρ. Ιωάννης Μούρτος
Ερευνητική Ομάδα ADOPT

 

Περιγραφη

Στη σχετική βιβλιογραφία της οικονομικής θεωρίας η αποτίμηση των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν οδικά δίκτυα στηρίζεται κυρίως στις εξωτερικότητες τύπου Pigou, δηλαδή στην επιβάρυνση χρόνου που κάθε χρήστης επιβάλλει στους υπολοίπους χρήστες. Τα τελευταία όμως χρόνια οι εξωτερικότητες που δημιουργούνται σε αυτό το επίπεδο έχουν διευρυνθεί και κυρίως εστιάζονται στα ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέονται άμεσα με την έννοια της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε στο επίπεδο της παραγωγής είτε στο επίπεδο της κατανάλωσης, θεωρείται η κρίσιμη παράμετρος για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων και κατά συνέπεια την ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Με δεδομένο ότι στις αναπτυγμένες οικονομίες, ο μεγαλύτερος ενεργειακός καταναλωτής είναι ο τομέας των μεταφορών, είναι άμεσα φανερή η σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας στον συγκεκριμένο τομέα τόσο σε όρους οικονομικής ανάπτυξης που προσεγγίζεται με την κλασσική έννοια όσο, και κυρίως, σε όρους «βιώσιμης ανάπτυξης». Ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών ο σημαντικότερος καταναλωτής ενέργειας είναι οι οδικές μεταφορές και κατά συνέπεια αυτές παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μελέτης.
Από την άλλη πλευρά οι απώλειες σε όρους ενεργειακής αποτελεσματικότητας συνδέεται άμεσα (i) με τα συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και των οδικών δικτύων, (ii) με τα χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης μεταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων και (iii) με την παραγωγική αποτελεσματικότητα του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζουν οι μεταφορές και ιδιαίτερα οι οδικές. Οι πολλαπλές αυτές διαστάσεις ορίζουν και την ανάγκη για την διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος. Σε όρους κοινωνικής ευημερίας επιδιώκεται η αποτίμηση της απώλειας ενεργειακής αποτελεσματικότητας στις οδικές μεταφορές και στη συνέχεια η ανάπτυξη ενός συστήματος τιμολόγησης για τους χρήστες οχημάτων και οδικών δικτύων που (α) θα ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις εξεταζόμενες οικονομικές δραστηριότητες και (β) θα επιτρέπει την ανακατανομή των πόρων μέσα στο «βιώσιμο» οικονομικό σύστημα ώστε να αποκαθίσταται η ισορροπία στα στοιχεία που συνθέτουν την κατανεμητική αποτελεσματικότητα

 

Partners

National Technical University of Athens, School of Civil Engineering, Department of Transportation Planning and Engineering University of Patras, Department of Economics
eltrunlogo