PLUGIN

 • -

PLUGIN

Περιγραφή

Αντικείμενο του PLUG-IN είναι να διερευνήσει, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να λειτουργήσει πιλοτικά μια ενοποιημένη, βαθμωτή (scalable) πλατφόρμα δημοσίευσης, ανάκτησης, σύνθεσης, ενορχήστρωσης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για μια επιχείρηση με βάση σύγχρονες τεχνολογίες και πρότυπα. Το PLUG-IN συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία του Λογισμικού σαν Υπηρεσία (Software-as-a-Service) και της Σύνθεσης Υπηρεσιών (Enterprise Mashups, Service Composition) που τοποθετούνται κάτω από την «ομπρέλλα» του Διαδικτύου των Υπηρεσιών (Internet of Services), καθώς και την Επιχειρησιακή Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση (Enterprise Interoperability, Enterprise Application integration).

 

Συγκεκριμένα,στο πλαίσιο του παρόντος έργου, συμπεριλαμβάνονται διάφορες επιμέρους δραστηριότητες, όπως:

 • Η μελέτη των νέων επιχειρηματικών μοντέλων διάθεσης του επιχειρησιακού λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software-as-a–Service, SaaS)
 • Η προδιαγραφή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από και προς ΜΜΕ, με σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής ανάλυσης που βασίζονται στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης (Business Episodes)
 • Η διάκριση των υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες (βασικές, προστιθέμενης αξίας, τελικές, κλπ) εξασφαλίζοντας την ευελιξία των εν λόγω υποδομών και την καλύτερη Σύνθεση (Enterprise Mashups) και Παροχή των αντίστοιχων Υπηρεσιών με βάση την ποιότητά τους (Quality of Service)
 • Η διασφάλιση της Διαλειτουργικότητας με την υποστήριξη της αξιόπιστης ανταλλαγής ηλεκτρονικής πληροφορίας και γνώσης, βασιζόμενης σε ανοιχτά πρότυπα
 • Η προώθηση της απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τελικών χρηστών με την υιοθέτηση της αρχής της end-to-end διασύνδεσης (γνωστή και ως peer-to-peer προσέγγιση).
 • Ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Υλοποίηση μιας Πλατφόρμας που αναλαμβάνει τη Δημοσίευση, Σύνθεση και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε κάθε φάση του κύκλου ζωής μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Θα παραδίδονται υπηρεσίες οι οποίες θα βασίζονται σε ήδη υπάρχουσες λειτουργίες και συστήματα, που θα βρίσκονται οπουδήποτε και θα μπορούν να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες των τελικών χρηστών. (Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας).
 • Η χρήση εναλλακτικών καναλιών από τους τελικούς χρήστες, για την ανταλλαγή των διαφόρων μηνυμάτων μεταξύ των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση διαφόρων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο, οι κινητές συσκευές ή οι συσκευές που στηρίζονται στην τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification)
 • H πιλοτική εφαρμογή μιας ενοποιημένης πλατφόρμας που θα διαθέτει τη λειτουργικότητα που έχει προδιαγραφεί σε μια σειρά από υπηρεσίες που εντάσσονται σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά επεισόδια
 • Η αξιολόγηση, διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του κάθε σταδίου του έργου

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει μια εννοιολογική προσέγγιση της πλατφόρμας PLUG-IN. Ο όρος εννοιολογική, σημαίνει ότι απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω πλατφόρμα «προσαρμόζεται» στα υπάρχοντα τελικά σημεία (συστήματα, εφαρμογές και άλλες υποδομές) των τελικών χρηστών της, και αποτελεί ένα ενδιάμεσο στρώμα το οποίο αποτελείται τόσο από αυτά τα τελικά σημεία όσο και από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως να βρίσκονται οπουδήποτε στο Διαδίκτυο.

 

plug-in

 

Εικόνα 1: Εννοιολογική Προσέγγιση της Υποδομής PLUG-IN

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας από τους βασικότερους στόχους του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την επιτυχημένη παράδοση μιας υποδομής παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις ΜΜΕ, με χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας.

Ο στόχος αυτός όμως, περιλαμβάνει ένα σύνολο από επιμέρους τεχνικούς και επιστημονικούς στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν. Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος έργου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν επίσης:

 • Ανασχεδιασμός και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) μέσω κατάλληλων προσαρμογών (adaptors)
 • Σύνθεση (aggregation) και ενορχήστρωση (orchestration) υπηρεσιών που προέρχονται από διαφορετικούς παρόχους  – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία Διατάξεων Παροχής Διαλειτουργικών Υπηρεσιών (Interoperability Services Utilities – ISU). Αυτές οι μονάδες θα προσφέρουν τις λειτουργίες και τους πόρους που θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να παραδώσουν και να στηρίξουν την έννοια της Διαλειτουργικότητας στη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα είτε δραστηριοποιούνται σε τομείς εντελώς διαφορετικής φύσης και περιεχομένου.

 

 

Προκειμένου, όμως, να τεκμηριωθεί η επίτευξη των επιμέρους στόχων του έργου, θα γίνει αναλυτική και συστηματική παρουσίασή τους και αντιστοίχησή τους με τα αντίστοιχα πακέτα εργασίας.