Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)

  • -

Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)

Category : PhD Completed , PhD SCORE , PhDs

Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

Η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη παρουσίασε και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: “Αξιολόγηση επενδύσεων σε έργα πληροφοριακής τεχνολογίας (ΙΤ projects) με την προσέγγιση της Θεωρίας των Εμπράγματων Δικαιωμάτων (Real Options Theory)”. Για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής η κα Ανδριάνα Δημακοπούλου έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Η κύρια συνεισφορά της διατριβής της συνίσταται στα ακόλουθα: (1) Επεκτείνει και υποστηρίζει τις ολιγάριθμες εμπειρικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη μελέτη της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων στην επενδυτική συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών, επιβεβαιώνοντας οτι η παρουσία εμπράγματων δικαιωμάτων επηρεάζει σημαντικά την αξιολόγηση επενδυτικών έργων πληροφορικής (2) αποτελεί την πρώτη εμπειρική ποσοτική μελέτη η οποία εξετάζει το αν το μέγεθος της επίδρασης των εμπράγματων δικαιωμάτων μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο μιας τεχνολογικής εφαρμογής που αξιολογείται. Η συγκεκριμένη μελέτη καλύπτει το σχετικό ερευνητικό κενό που έχει υπογραμμιστεί από τη βιβλιογραφία υποστηρίζοντας ότι η αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη για συγκεκριμένους τύπους τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. μεγάλης κλίμακας έργα με στρατηγικό χαρακτήρα που υποστηρίζουν ένα πλήθος εφαρμογών) και όχι για όλους τους τύπους, (3) συνεισφέρει στον κλάδο της αξιοποίησης των εμπράγματων δικαιωμάτων για την αξιολόγηση έργων πληροφορικής μέσω του ότι μελετά και αναγνωρίζει τους τεχνολογικούς και οργανωσιακούς παράγοντες που επιδρούν θετικά στην αναγνώριση και τη δημιουργία των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ένα τεχνολογικό έργο πληροφορικής, (4) έχει συνεισφορά στο σχετικό ερευνητικό κενό και πεδίο που σχετίζεται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών από τις επιχειρήσεις (IT innovation adoption), επιβεβαιώνοντας εμπειρικά το μεσολαβητικό ρόλο που έχει το δικαίωμα επέκτασης μιας εφαρμογής (growth option) στην επίδραση συγκεκριμένων τεχνολογικών και οργανωσιακών παραγόντων, (5) εξετάζει εμπειρικά την αξία των εμπράγματων δικαιωμάτων στην περίπτωση της RFID τεχνολογίας, επεκτείνονας τις πολύ λίγες σχετικές συμπεριφορικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Η συγκεκριμένη διατριβή προτείνει μια ταξινόμηση των RFID έργων βάσει τριών παραμέτρων και αποδεικνύει εμπειρικά ότι η μέθοδος των εμπράγματων δικαιωμάτων έχει αξία και γίνεται αντιληπτή από τα διοικητικά στελέχη μόνο σε μερικές κατηγορίες RFID έργων, (6) τέλος, αναπτύσσει ένα παραμετρικό και δυναμικό μοντέλο αξιολόγησης επενδύσεων σε RFID εφαρμογές το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν προθάλαμο για την εφαρμογή και αξιοποίηση των εμπράγματων δικαιωμάτων με τη χρήση ποσοτικών μαθηματικών μοντέλων.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Δρ. Ανδριάνα Δημακοπούλου

Ε-mail: adrianadima[at]aueb[dot]gr
Office phone: +30 2108203663
Fax: +30 2108203664
Address: Evelpidon 47-A & Lefkados 33 Room 907, GR-11362, Athens, Greece

Επίβλεψη

Δρ. Κατερίνα Πραματάρη