Πωλήσεις από Απόσταση μέσω Διαδικτύου και καθεστώς ΦΠΑ

  • -

Πωλήσεις από Απόσταση μέσω Διαδικτύου και καθεστώς ΦΠΑ

Category : News

Ένα πολύ χρήσιμο οδηγό 24 σελίδων με τίτλο Πωλήσεις από Απόσταση μέσω Διαδικτύου και καθεστώς ΦΠΑ εξέδωσε η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου. Σκοπός του οδηγού είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και όσο το δυνατόν πιο πρακτικά τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της πώλησης – αποστολής των υλικών ή / και άυλων αγαθών και υπηρεσιών από την Ελλάδα σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ.