Επίδραση Σχεδιασμού 3D Καταστημάτων Λιανεμπορίου στην Εμπειρία του Πελάτη

  • -

Επίδραση Σχεδιασμού 3D Καταστημάτων Λιανεμπορίου στην Εμπειρία του Πελάτη

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός θεωρητικού μοντέλου για την μελέτη της επίδρασης της διεπαφής των τρισδιάστατων εικονικών καταστημάτων λιανεμπορίου στη συμπεριφορά καταναλωτή-χρήστη (π.χ. ευκολία χρήσης, εμπειρία πελάτη). Η έρευνα συνεισφέρει σε θεωρητικό επίπεδο συμβάλλοντας στην κατανόηση της εμπειρίας του πελάτη σε εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν τους λιανέμπορους να σχεδιάσουν τρισδιάστατα καταστήματα με τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους.