Σύστημα Αστικής Οδικής Τιμολόγησης

  • -
mourtos

Σύστημα Αστικής Οδικής Τιμολόγησης

Category : Paper Series

Issue No. 68 (March – May 2012)

Η οδική τιμολόγηση σε πόλεις και η τιμολόγηση της συμφόρησης αποτελούν μηχανισμούς στον τομέα των μεταφορών που έχουν ως σκοπό να περιορίσουν την αλόγιστη χρήση των οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μειωθούν διάφορες ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή κοινωνικά κόστη που προκύπτουν από την κυκλοφορία των οχημάτων.
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής περιγράφονται και αναλύονται οι παράμετροι που πρέπει να υπολογιστούν προκειμένου να φτιαχτεί ένα πλήρες σύστημα οδικής τιμολόγησης, τα ήδη υπάρχοντα συστήματα που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο καθώς και τα μοντέλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς προκειμένου να σχεδιάσει ένα σύστημα τιμολόγησης αλλά και να δοκιμάσει την αποδοτικότητα του. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, μέσω ερωτηματολογίων, προκειμένου να εξετασθεί το θέμα και από την οπτική γωνία των χρηστών των οδικών δικτύων.

 Download

List of Working Paper Series